Τρόποι
επικοινωνίας με
τους Ειδικούς μας

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα www.nutricia.gr (εφεξής «Ιστοσελίδα»). Παρακαλούμε σημειώστε ότι οτιδήποτε στην Ιστοσελίδα υπόκειται στους παρόντες Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης. Με τη χρήση της ιστοσελίδας, θα θεωρηθεί ότι αποδέχεστε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης. Η εταιρεία Numil Hellas AE διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης.

1. Σχετικά με εμάς

Η ιστοσελίδα www.nutricia.gr ελέγχεται από την εταιρεία Numil Hellas AE (εφεξής «Numil»).

2. Πνευματικά Δικαιώματα και Εμπορικά Σήματα

Όλα τα σχέδια, κείμενα, γραφικά και άλλα περιεχόμενα/ρυθμίσεις της Ιστοσελίδας υπό οποιαδήποτε μορφή ανήκουν στην Numil, τη μητρική της εταιρεία ή τους δικαιοπαρόχους της. Όλα τα δικαιώματα που εμπεριέχονται σε αυτά είναι κατοχυρωμένα και επιτρέπεται η χρήση μόνο όπως ορίζεται στο παρόν. Άδεια χορηγείται για αντιγραφή ηλεκτρονικά και για εκτύπωση αντιγράφων τμημάτων της παρούσας Ιστοσελίδας μόνο για σκοπούς περιήγησης στην Ιστοσελίδα. Εκτός από την άδεια για τέτοια χρήση, καμία άδεια δεν χορηγείται για σκοπούς αναπαραγωγής, τροποποίησης, διανομής και αναδημοσίευσης χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Numil. Όλα τα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών και οι επωνυμίες που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα ανήκουν στην ιδιοκτησία της Numil ή άλλων αντίστοιχων δικαιούχων, οι οποίοι έχουν χορηγήσει στην Numil το δικαίωμα και την άδεια να χρησιμοποιεί τέτοια σήματα.

3. Περιορισμός της ευθύνης από τις πληροφορίες στην Ιστοσελίδα

Οι πληροφορίες στην Ιστοσελίδα παρέχονται δωρεάν και «ως έχει». Η Numil καταβάλλει εύλογες προσπάθειες προκειμένου να διασφαλίσει ότι όλες oι πληροφορίες και το υλικό που περιέχονται στην Ιστοσελίδα είναι ακριβείς σε κάθε όμως περίπτωση γίνεται δεκτό ότι δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε λάθος τυχόν παρεισφρύσει από αμέλειά μας σε οποιοδήποτε υλικό ή πληροφορία στην Ιστοσελίδα. Κατά συνέπεια η Νumil δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε πράξη στην οποία τυχόν προβείτε ως αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης σας στις πληροφορίες της Ιστοσελίδας ή για τυχόν απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε ως αποτέλεσμα του ότι προβήκατε στην πράξη αυτή. Κατά συνέπεια αποδέχεστε ότι με δική σας ευθύνη παρακολουθείτε και ελέγχετε τις αλλαγές ή διορθώσεις στις πληροφορίες και το υλικό που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα.

4. Σύνδεσμοι προς και από άλλες ιστοσελίδες της Nutricia

Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης καθώς και η πολιτική απορρήτου μπορεί να διαφέρουν από μια ιστοσελίδα σε άλλη, ακόμα κι αν ελέγχονται από τη Numil ή από άλλη εταιρεία του ιδίου ομίλου με την Numil. Είναι δική σας ευθύνη να διαβάζετε τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και την πολιτική απορρήτου της κάθε ιστοσελίδας στην οποία περιηγείστε και να συμμορφώνεστε και/ή να σημειώνετε τις προϋποθέσεις και πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές.

5. Μη επιτρεπόμενες ενέργειες

Δεν επιτρέπεται να προβαίνετε σε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Numil μπορεί να θεωρηθεί κακόπιστη και/ή παράνομη πράξη ή απαγορεύεται βάσει οποιωνδήποτε διατάξεων νόμου στις οποίες υπόκειται ο παρών διαδικτυακός τόπος και στις οποίες περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

  • Οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να θεωρηθεί ως παραβίαση της ιδιωτικότητας προσωπικών πληροφοριών χωρίς τη συναίνεση των προσώπων που αυτές αφορούν ή/και γενικώς δικαιωμάτων προσώπων,και της προσωπικότητάς τους.
  • Το «ανέβασμα» [uploading] αρχείων που περιέχουν ιούς οι οποίοι ενδέχεται να εγκυμονούν κινδύνους πρόκλησης ζημιών στην περιουσία της Numil ή την περιουσία άλλων προσώπων, και
  • Η αποστολή ή διαβίβαση στον παρόντα διαδικτυακό τόπο οποιουδήποτε παράνομου ή ενοχλητικού υλικού όπως, ενδεικτικά, υλικού που μπορεί κατά την κρίση μας να προκαλέσει ενόχληση, υλικού επιβλαβούς που παραβαίνει την ασφάλεια συστημάτων ή δικτύου της εταιρείας Numil ή τρίτων, δυσφημιστικού καθ’ οιουδήποτε προσώπου, ρατσιστικού, άσεμνου, απειλητικού καθ’ οιουδήποτε προσώπου, πορνογραφικού κ.ο.κ..

6. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η συμφωνία αυτή διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

7. Cookies

Η Numil χρησιμοποιεί τεχνολογία ιχνηλασίας [cookies]. Η πολιτική της εταιρείας για τη χρήση των cookies παρατίθεται ακολούθως στο Κεφάλαιο Πολιτική για τα Cookies, που βρίσκεται σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο.

8. Παραιτήσεις

Στο πλαίσιο που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, παραιτείστε ρητώς από οποιεσδήποτε απαιτήσεις έναντι της εταιρείας Νumil, των οργάνων της, διευθυντών, συνεργατών, προμηθευτών και προγραμματιστών που μπορεί να προκύψουν από την χρήση ή την πρόσβασή σας στο διαδικτυακό αυτό τόπο.

9. Αποδοχή Ορων Χρήσεως

Με την εκ μέρους σας αποδοχή των όρων χρήσεως ταυτόχρονα και άνευ άλλης τινός ενέργειάς σας τεκμαίρεται ότι αποδέχεστε όλους τους όρους χρήσεως του παρόντος ιστοτόπου οι οποίοι ενδεικτικά αναφέρονται παραπάνω στο παρόν και επιπλέον μας δίνετε το δικαίωμα να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας και στις διευθύνσεις που μας γνωρίζετε τόσο με ηλεκτρονικό και τηλεφωνικό τρόπο όσο και με κλασσική αλληλογραφία και να σας ενημερώνουμε για κάθε θέμα που ενδεχομένως σας ενδιαφέρει ή/και να σας αποστέλλουμε έντυπο υλικό κλπ.