Τρόποι
επικοινωνίας με
τις Ειδικούς μας

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Numil Hellas ΑΕ
Παράδρομος 17ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας & Καλαμάτας 2
Τηλ. 210 6248500

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Με την παρούσα ανακοίνωση ενημερώνουμε τους πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες μας καθώς και τους καταναλωτές γενικότερα ότι τηρούμε αρχείο μη ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και επεξεργαζόμαστε τέτοια δεδομένα.

1. Σκοποί επεξεργασίας

Οι σκοποί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών (marketing), η απ’ ευθείας διαφήμιση προϊόντων, η στατιστική επιστημονική έρευνα και έρευνα αγοράς και οι δημόσιες σχέσεις και άλλες βοηθητικές λειτουργίες, η διαχείριση παραπόνων καταναλωτών, η προώθηση για σκοπούς άμεσου marketing και η παροχή πληροφοριών και ενημέρωσης για θέματα διατροφικά, διαιτητικά, παιδικής διατροφής και απαντήσεις σε σχετικά ερωτήματα καταναλωτών.

Για την επίτευξη των άνω σκοπών συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα πελατών μας, καταναλωτών και ιδίως και ενδεικτικώς αυτών που μας υποβάλλουν παράπονα ή/και καταγγελίες, εντολέων και εντολοδόχων μας, συνεργατών και συμβούλων μας, προμηθευτών μας και συμμετεχόντων σε έρευνες αγοράς και δημοσκοπήσεις καθώς και αυτών που μας ζητούν διατροφικές πληροφορίες και σχετική ενημέρωση. Επίσης συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα μητέρων, ιατρών, φαρμακοποιών και καταναλωτών. Τα μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι δεδομένα που αφορούν στοιχεία αναγνώρισης (στοιχεία ταυτότητας), τις οικογενειακές τους συνθήκες (έγγαμος βίος και οικογενειακή κατάσταση), την εκπαίδευσή τους (επαγγελματική ειδίκευση). Αυτά τα δεδομένα ανακοινώνονται απ’ τους ίδιους τους ενδιαφερομένους ή αντλούνται από δημόσια προσιτούς καταλόγους και οδηγούς, καταλόγους εκθέσεων, επαγγελμάτων, εταιρειών, διαφημιστικά φυλλάδια κλπ.

Σε ορισμένες περιπτώσεις αναθέτουμε σε άλλες επιχειρήσεις (κυρίως διαφημιστικές) την αποστολή ενημερωτικών εντύπων σε καταναλωτές που πιθανόν ενδιαφέρονται για τα προϊόντα μας και τα προσωπικά δεδομένα των οποίων έχουν συγκεντρώσει οι εν λόγω διαφημιστικές εταιρείες μόνες τους και με δική τους ευθύνη τηρώντας αυτές οι ίδιες τη σχετική με τα προσωπικά δεδομένα νομοθεσία σε σχέση με τις βάσεις δεδομένων που έχουν συγκροτήσει. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε άμεση ή έμμεση πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα αυτά ούτε και λαμβάνουμε γνώση των προσωπικών στοιχείων των αποδεκτών των ενημερωτικών εντύπων. Κατά τα λοιπά η εταιρεία μας ενεργεί μόνη της την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συγκεντρώνει η ίδια και ουδέποτε διαθέτει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους ή εμπορεύεται προσωπικά δεδομένα.

2. Χρονική διάρκεια χρήσης των δεδομένων

Γενικά τις προσωπικές σας πληροφορίες και στοιχεία που συλλέγουμε διατηρούμε για όσο χρονικό διάστημα είναι ο λογαριασμός σας ενεργός ή μέχρι να εκπληρωθούν οι παραπάνω αναφερόμενοι σκοποί επεξεργασίας, όποιο γεγονός εκ των δύο συμβεί αργότερα και πάντως και σε κάθε περίπτωση για εύλογο χρονικό διάστημα.

Στη φόρμα εγγραφής θα βρείτε το σχετικό τετραγωνίδιο με την συμπλήρωση του οποίου (κλικάρισμα – mouse click) δηλώνετε την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλου του περιεχομένου της παρούσας ενημέρωσης και δηλώνετε την ειδική συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις και όρους και προκειμένου αυτή σας η συγκατάθεση να καταχωρηθεί σε σταθερό μέσο αποθήκευσης για λόγους ασφάλειας των συναλλαγών.

Σε κάθε περίπτωση έχετε το απεριόριστο δικαίωμα και ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, για το μέλλον, και γνωρίζοντάς μας την βούλησή σας ότι δεν επιθυμείτε πλέον την σχετική επεξεργασία και τα συναφή με αυτή πλεονεκτήματα. Η παρούσα πρόβλεψη δεν εναντιώνεται στις προβλέψεις που ακολουθούν στην παράγραφο 5.

3. Υπεύθυνος επεξεργασίας

Numil Hellas AΕ, Νέα Κηφισιά Αττικής, Παράδρομος 17ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας & Καλαμάτας 2, τηλ. 210 6248500.

4. Εκπρόσωπος υπεύθυνου επεξεργασίας

Με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ασχολούνται μόνο επιλεγμένα στελέχη μας, τα οποία έχουν ενημερωθεί δεόντως για τις νόμιμες υποχρεώσεις τους και την σχετική δεοντολογία και μόνον αυτά έχουν πρόσβαση σε βάσεις προσωπικών δεδομένων.

5. Δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, αντίρρησης κλπ.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να γνωρίζει αν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας, να λαμβάνει γνώση του περιεχομένου του τηρούμενου φακέλου του με όλα τα τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και την προέλευσή τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τα στοιχεία που κατά καιρούς προστίθενται ή αφαιρούνται από τον φάκελό του και τη σκοπιμότητα κάθε τυχόν αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, αν και όποτε υφίσταται τέτοια (δικαίωμα πρόσβασης του άρθρου 12 του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει). Το δικαίωμα πρόσβασης ασκείται, σύμφωνα με τους ορισμούς της Ελληνικής Νομοθεσίας, με υποβολή έγγραφης αίτησης από τον ενδιαφερόμενο απευθυνόμενη προς την εταιρεία μας και τον προαναφερθέντα εκπρόσωπό μας, στην οποία θα αναγράφονται ευκρινώς και πλήρως τα στοιχεία του ενδιαφερομένου και αφού διευκρινιστεί με ποιό τρόπο θεωρεί ο αιτών ότι η εταιρεία μας έχει συλλέξει και επεξεργάζεται προσωπικά του δεδομένα θα ζητούνται συγκεκριμένες πληροφορίες απ’ εκείνες που δικαιούται να ζητήσει και προβλέπονται στο άρθρο 12 του Ν. 2472/1997. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε νόμιμες αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης του α. 13 του Ν. 2472/1997).

6. Περίπτωση μη συλλογής προσωπικών δεδομένων

Μπορείτε να επιλέξετε να μην μοιραστείτε καμιά προσωπική σας πληροφορία μαζί μας απλώς μη κλικάροντας το σχετικό τετραγωνίδιο παροχής συγκατάθεσης. Σ’ αυτή την περίπτωση δεν έχετε τη δυνατότητα εγγραφής σας ως συνδρομητής/ρια ούτε συμμετοχής σε διαγωνισμούς αλλά μπορείτε να περιηγηθείτε απλώς στην ιστοσελίδα μας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας από την εταιρεία μας καθώς και για την περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματά σας, σύμφωνα με τις νόμιμες προϋποθέσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στην εταιρεία μας στο τηλέφωνο 210 6248500, και στην ηλεκτρονική διέυθυνση: club@nutricia.gr.

Κέντρο ελέγχου χρήσης cookie

Απαραίτητα

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να σας προσφέρουμε έναν ιστότοπο που λειτουργεί σωστά και που σας δίνει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που παρέχουμε.
Αν αυτά τα cookies μπλοκαριστούν δεν θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας.

nutricia-concent, nutricia-product, nutricia-session, Wordpress_test_cookie

Απόδοσης και στατικής ανάλυσης

Αυτά τα cookies μας βοηθούν να μετρήσουμε μοτίβα κίνησης στο διαδίκτυο και να γνωρίζουμε την επισκεψιμότητα των επί μέρους περιοχών του ιστότοπού μας. Τα χρησιμοποιούμε για να αναλύσουμε τις συνήθειες του επισκέπτη έτσι ώστε να μπορούμε να βελτιώσουμε τα προιόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε online. Μπορεί να καταχωρήσουμε διευθύνσεις IP (δηλαδή τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των υπολογιστών που συνδέονται στο διαδίκτυο) για να αναλύσουμε τάσεις, να κάνουμε σωστή διαχείριση του ιστότοπού μας, να εντοπίζουμε τις κινήσεις των χρηστών και να συλλέγουμε γενικά δημογραφικά στοιχεία.

_ga, HSID, SID, _gid, _gat, NID, SAPISID, SIDCC, APISID

Εξατομίκευσης

Αυτά τα cookies μας βοηθούν να αναγνωρίσουμε τον υπολογιστή σας και να σας καλωσορίζουμε κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας χωρίς να μπαίνετε στον κόπο να ξανακάνετε εγγραφή ή log in.

nutricia-hpdate, wordpress-X, wordpress_XXXXX, wp_Settings-xxx, PHPSESSID

Τρίτων

Αυτά τα cookies τοποθετούνται στον ιστότοπό μας από τρίτους για λογαριασμό μας. Μας δίνουν τη δυνατότητα να δημουργούμε εξατομικευμένες διαφημίσεις σε άλλους ιστότοπους βασισμένες σε δικές σας πληροφορίες, π.χ. τον αριθμό επισκέψεών σας στον ιστότοπό μας. Οι ιστότοποί μας μπορεί επίσης να τοποθετήσουν cookies για υπηρεσίες τρίτων, π.χ. κοινωνικών μέσων δικτύωσης.

test_cookie, IDE, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, fr, tr, __utma, __utmz, player, vuid